Reseller worden?

  Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Wereldmama B.V.

  Artikel 1.              Toepasselijkheid voorwaarden

  1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Wereldmama en een koper waarop Wereldmama zijn voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn afgeweken.

  1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wereldmama voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

  1.3 Inkoop en andere voorwaarden welke de koper van toepassing verklaart binden Wereldmama niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Wereldmama zijn aanvaard. Indien zowel Koper als  Wereldmama leveringsvoorwaarden hanteren, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Wereldmama van toepassing op overeenkomsten tussen Wereldmama en Koper. Wereldmama wijst uitdrukkelijk de door de Koper van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.

  1.4 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, kan slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, de overige voorwaarden blijven dan volledig van kracht.

  Artikel 2.              Offertes/ prijslijsten

  2.1 Offertes van Wereldmama zijn vrijblijvend ( en vervallen uiterlijk 30 dagen na datum van de offerte).

  2.2 In offertes en prijslijsten van Wereldmama genoemde levertijden, prijzen en andere door Wereldmama genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  2.3  Wereldmama kan niet aan haar offerte of prijslijst worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

  2.4 Wereldmama is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

  2.5 Bij toezending van een prijslijst bestaat zijdens Wereldmama geen verplichting tot levering. De actuele prijzen staan vermeld op de site www.brightmum.com. Eventueel gestuurde prijslijsten zijn prijsindicaties, de werkelijk te betalen prijzen voor producten staan op de site bij de producten vermeld en zijn zichtbaar bij een bestelling.

  Artikel 3.              Prijzen

  3.1 De door Wereldmama opgegeven prijzen in prijslijsten en op de groothandel site (www.brightmum.com) zijn in Euro’s en exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

  Artikel 4.              Overeenkomst

  4.1 Bij plaatsingen van orders via de website www.brightmum.com komt de overeenkomst met Wereldmama eerst tot stand nadat Wereldmama via de mail de opdracht binnen 6 dagen na ontvangst heeft aanvaard: dit gebeurt door het zenden van een factuur (via de email). De factuur geldt als definitieve orderbevestiging. De na het ingeven van de bestelling door Koper automatisch verstuurde ‘voorlopige orderbevestiging’ geldt niet als de formele bevestiging van de bestelling door Wereldmama. Het automatisch gegenereerde document wordt aan de Koper toegezonden ter verificatie van de door Koper ingegeven bestelling, die daarna door Wereldmama ter akkoord  in behandeling wordt genomen.  De Koper ontvangt bij akkoord bevinding door Wereldmama een factuur die tevens de officiële orderbevestiging vormt.

  4.2 Bij orderplaatsingen door de Koper via de mail of telefonisch, volgt er via de mail een voorlopige orderbevestiging dan wel een factuur (die geldt als orderbevestiging).

  4.3 Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende en of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen binden Wereldmama slechts, indien deze afspraken/toezeggingen via de mail door Wereldmama zijn bevestigd.

  4.4 Geen enkele overeenkomst met Wereldmama komt tot stand indien niet vast staat dat de afnemer voldoende solvabel is. Wereldmama blijft gerechtigd in dat verband informatie over de afnemer in te winnen bij daartoe bestemde instellingen. Het staat Wereldmama vrij om iedere bestelling te weigeren in het geval twijfel bestaat over de solvabiliteit van de Koper.

  4.5 Wereldmama is gerechtigd om bij- of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat aan de betalings- en overige verplichtingen zal worden voldaan.

  4.6 Alle ( koop)overeenkomsten komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Wereldmama  door de Koper van de producten van Wereldmama plaatsvinden vanuit een locatie die past binnen het distributiebeleid van Wereldmama B.V.. Zo zijn bijvoorbeeld verkopen door Koper op marktplaatsen en/of vanuit locaties die naar hun aard en/ of ligging afbreuk doen aan het imago van Wereldmama en haar producten niet toegestaan, in welk geval Wereldmama het recht heeft de ( koop) overeenkomst te ontbinden.

  4.7 Koper dient Wereldmama altijd op de hoogte te stellen indien de producten van Wereldmama op een nieuw of ander adres van Koper dan wel nieuwe of andere manier worden verkocht dan tussen Wereldmama en Koper eerder werd overeengekomen.

  4.8 Koper en Wereldmama komen bij het aangaan van een overeenkomst geen enkele exclusiviteit overeen . Het staat Wereldmama aldus vrij om haar producten en diensten op alle mogelijke wijzen aan te bieden en te vermarkten, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, door haar te hanteren webshops formules,  beurs verkopen dan wel via andere retailformules.

  Artikel 5.              Levering

  5.1 De bestelde producten worden binnen 3 (drie) werkdagen met een uitloop naar 8 (acht) werkdagen na definitieve orderbevestiging van de bestelling verzonden, tenzij tussen koper en Wereldmama een andere termijn is overeengekomen.

  5.2. Wereldmama behoudt zich voorts het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

  5.3. Van de meeste producten is voldoende voorraad om direct te kunnen leveren. Als Wereldmama de bestelling in behandeling neemt en er blijkt toch iets niet voorradig te zijn, dan zal Wereldmama de koper per e-mail laten weten wanneer het weer leverbaar is. Indien de koper hier niet op wil wachten, wordt het betreffend deel van de betaling teruggestort, dan wel gecrediteerd op de factuur.

  5.4 De zaken zullen door Wereldmama worden bezorgd op dan wel ter bezorging worden verzonden naar het door de koper aangegeven adres dat wordt vermeld in de voorlopige orderbevestiging en nog eens wordt bevestigd op de factuur  (:definitieve orderbevestiging) bij afleveradres.

  5.5 Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen (zie 5.4) plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat Wereldmama  (of een bezorgdienst) deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. Wereldmama is nooit aansprakelijk voor bij Koper ontstane kosten of schade in het geval Koper in gebreke is de op het door Koper gegeven afleveradres bezorgde producten in ontvangst te nemen.

  5.6 Bestellingen worden bezorgd via de post. In Nederland gebeurt dit via PostNL en worden pakketten in beginsel twee keer aangeboden. Indien de Koper niet aanwezig is, laat PostNL een afhaalbericht achter, en kan de bestelling (gedurende drie weken) door de Koper bij het dichtstbijzijnde postkantoor opgehaald worden. Wereldmama is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig ophalen door de Koper van de door Wereldmama geleverde producten.

  5.7 In geval van overmacht die het leveren van producten of diensten (tijdelijk) onmogelijk maakt, is Wereldmama gerechtigd de levertijd van de goederen te verlengen. Indien de levering van producten of diensten onmogelijk is, is Wereldmama ontslagen uit haar verplichtingen jegens koper. Koper heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade. Wereldmama zal koper onverwijld schriftelijk de vertraging en de reden daarvan meedelen.

  5.8 Vanaf het moment van levering is het geleverde voor rekening en risico van de afnemer.

  5.9 Levering franco huis op één adres in Nederland vanaf een ordergrootte van 650 euro exclusief BTW en verzendkosten. Binnen europa 850 euro.

  5.10 Wereldmama behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan kredietwaardigheid van de koper of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen en indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet ten genoegen van Wereldmama wordt verschaft, de leveringen op te schorten of te weigeren.

  5.11 Indien de koper onjuiste aflevergegevens noteert in de bestelling op www.brightmum.com, zijn de kosten voor het terughalen van de verkeerd geleverde goederen dan wel de verloren gegane goederen, voor rekening van de Koper, waarbij Koper gehouden blijft alle door Wereldmama geleden schade aan Wereldmama te vergoeden.  Wereldmama is in dat geval nooit gehouden eventueel vooruitbetaalde bedragen aan Koper te restitueren.

  Artikel  6.             Levertijd

  6.1. Alle door Wereldmama in aanbiedingen, offertes, bevestigingen en/of contracten opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale levertermijnen.

  6.2. Na de definitieve bevestiging van de bestelling (factuur) wordt iedere bestelling binnen 3 ( drie) werkdagen met een uitloop naar 8 ( acht) werkdagen ter bezorging aangeboden bij PostNL. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag binnen Nederland. Mocht om een of andere reden aanbieding bij PostNL binnen 3 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt per email contact opgenomen.

  6.3. Wereldmama is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door haar kopers of derden ten gevolge van het niet of te laat leveren van producten.

  Artikel 7.              Ontbinding van overeenkomst

  7.1 Een overeenkomst tussen Wereldmama en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

  –        indien na het sluiten van de overeenkomst aan Wereldmama omstandigheden blijken, bijvoorbeeld doch niet gelimiteerd tot het niet kunnen nakomen van de verplichten door koper, op grond waarvan nakoming van de overeenkomst door Wereldmama niet kan worden gevergd;

  –        indien Wereldmama de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

  –        Indien Koper in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen op de koper van toepassing is verklaard of in het geval een beslag is gelegd op Koper’s vermogen dat niet binnen veertien dagen is opgeheven

  In genoemde gevallen is Wereldmama bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Wereldmama schadevergoeding te vorderen.

  7.2. Indien zich bepaalde omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Wereldmama zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Wereldmama bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

  Artikel 8.              Eigendomsvoorbehoud

  8.1. Alle geleverde zaken blijven volledig eigendom van Wereldmama tot het moment waarop het gehele verschuldigde bedrag voor de op het verkochte betrekking hebbende koopovereenkomst is betaald.

  8.2 Door Wereldmama geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Tot die tijd worden de door Wereldmama geleverde zaken door Koper separaat opgeslagen zodat altijd kenbaar is dat deze zaken door Wereldmama en geen andere partij zijn geleverd.

  8.3 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

  8.4 Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Wereldmama dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Wereldmama haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Wereldmama zich dan bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

  8.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen

  vestigen of doen gelden, is koper verplicht Wereldmama zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

  8.6 Alle rechten van intellectuele (w.o. auteursrechten en merkenrechten) en industriële eigendom berusten bij Wereldmama B.V.. Dit betekent dat er aan de levering van Wereldmama producten geen verdere rechten zijn ontleend en  de  koper onder geen beding de producten mag kopiëren of in de uitverkoop mag doen. Tevens moet de Koper zich houden aan de vaste verkoopprijzen van boeken.

  8.7 Koper krijgt uitsluitend gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of in de wet nadrukkelijk worden toegekend, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen. Dit recht is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden en beperkt zich tot het gebruik van het geleverde product. Ieder ander of verdergaand recht van koper, te denken aan verveelvoudiging van gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, programma’s, websites is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wereldmama verboden.

  Artikel 9.              Gebreken/Klachtentermijnen

  9.1 De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt te weten:

  -of de juiste zaken zijn geleverd;

  -of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen door koper is besteld en aan de Koper door Wereldmama is bevestigd,

  -of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

  9.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Wereldmama te melden.

  9.3 Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Wereldmama.

  9.4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

  9.5 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Wereldmama worden geretourneerd.

  9.6 Geleverde en geaccepteerde producten worden niet teruggenomen door Wereldmama B.V.. Indien al en uitsluitend schriftelijk, van deze bepaling wordt afgeweken dienen de producten franco te worden afgeleverd aan het door Wereldmama op te geven adres.

  Artikel 10.            Aansprakelijkheid, vrijwaring en verjaring

  10.1 Wereldmama is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken of storingen in de door haar geleverde producten, fouten in verstrekte afbeeldingen, tekeningen, specificaties, handleidingen, bedieningsvoorschriften enz. noch voor schade, inclusief incidentele of gevolgschade uit welke oorzaak en/of in welke vorm dan ook aan de zijde van koper of derden opgekomen, door de door Wereldmama geleverde producten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van Wereldmama B.V..

  10.2 De aansprakelijkheid van Wereldmama is beperkt tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Wereldmama in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

  10.3 Alle rechtsvorderingen jegens Wereldmama, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na  1 (één) jaar nadat de betreffende vordering/ aanspraak is ontstaan.

  10.4 Koper vrijwaart Wereldmama tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst, tenzij koper aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Wereldmama B.V..

  Artikel 11.            Garantie

  11.1 Wereldmama garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.

  11.2 Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. Wereldmama kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

  11.3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies of niet binnen de termijnen van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden aan Wereldmama is kenbaar gemaakt.

  Artikel 12.            Betaling

  12.1 Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum en op de door Wereldmama aangegeven wijze en in de factuur aangegeven valuta. Onverminderd het recht van Wereldmama bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling te bedingen. De facturen worden digitaal gestuurd naar de koper.

  12.2 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

  12.3 Wereldmama is gerechtigd elke levering uit te stellen totdat zij betaling heeft ontvangen, niet alleen met de levering verband houdende koopsom, doch tevens van alle nog aan haar door koper verschuldigde bedragen.

  12.4 Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Wereldmama zonder enige ingebrekestelling het recht de koper over het gehele verschuldigde bedrag 1% rente per kalendermaand( of gedeelte daarvan) vanaf de factuurdatum gerekend, in rekening te brengen.

  12.5 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepassing van de WSNP  op de Koper zullen de vorderingen van Wereldmama en de verplichtingen van de koper jegens Wereldmama onmiddellijk opeisbaar zijn.

  12.6 In die gevallen waar sprake is van speciale aanmaak en/of inkoop, worden de navolgende betalingsvoorwaarden gehanteerd: 50% bij opdrachtbevestiging, voor levering, 50% bij levering. Wereldmama behoudt zich het recht voor in deze gevallen leveringen op te schorten indien niet is voldaan aan de eerste betalingsverplichting.

  12.7 Bij factuurbedragen voor reguliere orders van meer dan € 2.500,00 worden de navolgende betalingsvoorwaarden gehanteerd: 50% bij opdracht en 50% 14 dagen na levering. Wereldmama behoudt zich het recht voor in deze gevallen leveringen op te schorten indien niet is voldaan aan de eerste betalingsverplichting.

  12.8 De koper betaalt in alle gevallen zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie of wegens een vermeend recht van reclame en zonder dat de koper zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

  Artikel 13.            Overmacht

  13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wereldmama geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wereldmama niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen, dan wel andere werkonderbrekingen bij het verzendhuis  van Wereldmama (waaraan de inpak- en leveringsactiviteiten zijn uitbesteed) waarop Wereldmama geen invloed heeft.

  13.2 Indien sprake is van een overmacht situatie worden de leverings- en andere verplichtingen van Wereldmama opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wereldmama niet mogelijk is en langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

  13.3. Indien Wereldmama bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  Artikel 14.            Niet nakoming

  14.1 Indien een koper enige verplichting, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt alsmede in geval van faillissementsaanvragen, faillissement, aangevraagde dan welk verkregen surseance van betaling, toepassing verklaring van de WSNP tan aanzien van Koper of stillegging c.q. liquidatie van het bedrijf van de koper, heeft Wereldmama het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toekomende rechten.

  14.2 In geval een van de in het eerste lid genoemde omstandigheden zich voordoet, zullen alle vorderingen van Wereldmama op koper terstond ten volle opeisbaar zijn en zal Wereldmama het recht hebben ook alle andere overeenkomsten met koper op te schorten of te ontbinden.

  Artikel 15.            Afwijkende bedingingen

  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Wereldmama schriftelijk zijn bevestigd.

  Artikel 16.            Toepasselijk recht

  Op elke overeenkomst tussen Wereldmama en de koper is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake deze overeenkomst en de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

  Ja, ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden